Poplatky

20,00

Deti od 3 rokov

Mesačne

20,00

Deti do 3 rokov

Mesačne

8,00

Rodičovský príspevok

Mesačne

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

  • ak je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k hmotnej núdzi,

  • ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok na čiastočnú úhradu školskej jedálni:

  • celodenná strava má stravný limit: 1,45 €,

  • príspevok za stravu neuhrádza dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ( doplatok 25centov )

Jednorazové ročné príspevky:

  • ZRŠ : 10 € – termín do 31.10.

  • triedny fond – sumu dohodnú učiteľky na prvom triednom aktíve,

  • poistné á 1,20 € (zahŕňa stratu vecí a úrazové poistenie)

PDF s polplatkami si môžete stiahnut tu