© 2017 mshronska.sk

Poplatky

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy – školné:

 • mesačne sumou na jedno dieťa vo veku od 3 rokov - 15,00 €,

 • mesačne na jedno dieťa vo veku do 3 rokov sumou - 50,00 €,

 • Rodičovský príspevok - mesačne: 8 €,

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

 • ak je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k hmotnej núdzi,

 • ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok na čiastočnú úhradu školskej jedálni:

 • celodenná strava má stravný limit: 1,45 €,

 • príspevok za stravu neuhrádza dieťa rok pred plnením povinnej školskéj dochadzky ( doplatok 25centov )

Jednorazové ročné príspevky:

 • ZRŠ : 10 € – termín do 31.10.

 • triedny fond – sumu dohodnú učiteľky na prvom triednom aktíve,

 • poistné á 1,20 € (zahŕňa stratu vecí a úrazové poistenie)

Viac detailov v : poplatky.pdf