top of page

Platby v MŠ od 01.01.2023

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (školné):

 

mesačne:          40,00 € (od 2 rokov do 5 rokov)

(uhrádza sa do 10-teho v mesiaci)

 

prípravkári:        NEPLATIA

 

účet:       SK45 5600 0000 0004 9796 4007

VS :        trieda rok

poznámka :    meno dieťaťa

možnosť úhrady :         -     prevod na účet (IB)

    -   trvalý príkaz vo vašej banke

    -   šek

Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v pomernej časti v prípade dieťaťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v termíne vyhlásených školských prázdnin, alebo ak bola prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

 

 

                                                Rodičovský príspevok :  PLATIA VŠETCI

                                                mesačne:    8,00 €

 

účet:       SK57 5600 0000 0049 6606 8001

VS :        trieda rok

poznámka :    meno dieťaťa

možnosť úhrady :    -     hotovosť (hospodárke MŠ) – vystavenie PPD

                                         -     prevod na účet (IB)

                                         -     trvalý príkaz vo vašej banke

             

 

 

Jednorazové príspevky na školský rok: 2022/2023

PLATIA VŠETCI

        -    príspevok ZRŠ – 10,00 € za dieťa/rok

             uhrádzajú sa z neho pozornosti pre deti na Mikuláša, Karneval, Deň detí, rozlúčka s prípravkármi       

             (platbu potrebné zrealizovať do 31.10.)

            možnosť úhrady :          -    hotovosť (triedne učiteľky)

                                                           -    prevod na účet (IB)

             účet:       SK57 5600 0000 0049 6606 8001

            VS :        trieda rok

            poznámka :    meno dieťaťa

        -  poistka – 1,20 € za dieťa/rok

            (platbu potrebné zrealizovať do 30.09. triednym učiteľkám)

 

 

Strava :  PLATIA VŠETCI

účet:            SK54 5600 0000 0004 4248 0136

VS :                   individuálne

poznámka :    meno dieťaťa

 

 

 

                               Desiata                          Obed                         Olovrant                Spolu                   

stravníci:            0,55€                             1,30€                         0,45€                     2,30€

 

 

Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl je 5 €.

bottom of page