Oznam pre rodičov - začiatok školského roka 

Na základe rozhodnutia MMK sa otvorenie materskej školy posúva na 7.9.2020

Čas prevádzky materskej školy – od 6,30 hod do 16,30 hod- /zberné triedy sa rušia/

Manuál opatrení pre materské školy

 

Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID-19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom. Výstražný systém je stavaný na každú školu individuálne.

 

Zelená fáza


Zákonný zástupca:


 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).


 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.


 Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roku , alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  Vyhlásenie zákonného zástupcu


 Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.


 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


 Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.


 Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

 Materská škola, v  prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.


 Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

 
Pri podozrení na ochorenie COVID-19Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, inýpríznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov
materskej školy. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne
nasadí rúško a  je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto
dokumentu.


Oranžová fáza


Základné odporúčania

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého dieťaťa na ochorenie COVID-19 alebo podozrivéhopracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva. Nad rámec platnýchopatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť materskú školu na pripadnú červenú fázu. Odporúča sapreto mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.  Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa:Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR  testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty[1] dieťaťa (napr. spolužiaci v triede).

Ak je  podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je :


 negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatné deti prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom   Vyhlásenie zákonného zástupcu.


 pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ.
 

Ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych detí, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom školy. Materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Červená fáza


Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platí nasledovné: V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo
pracovníkom materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. dieťaťa – materská škola sa riadi usmerneniami z oranžovej fázy tohto dokumentu. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 nad rámec opatrení predchádzajúcich fáz:


 Obmedzenie vstupu sprevádzajúcich osôb do priestorov materskej školy na nevyhnutný čas,a to max. 10 min.


 Dieťa sa odovzdáva pri vstupe do triedy.


 Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb privstupe do budovy, prípadne aj triedy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.


 Materská škola, v spolupráci so zriaďovateľom,  zabezpečí vykonávanie ranného zdravotnéhofiltra, vrátane merania telesnej teploty


 Mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri nutnosť nasadiť rúška aj deťom.
 
Preberanie dieťaťa v červenej fáze:
Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou; škola zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi priestormi.
Dieťa i sprevádzajúca osoba prichádza do materskej školy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
Pracovník/pracovníčka materskej školy preberá dieťa od sprevádzajúcej osoby nasledovne: sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to iba po nevyhnutne nutnú dobu (najmä odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa bez zbytočného  vstupovania do šatne), pracovník/pracovníčka materskej školy vykoná ranný zdravotný filter a v prípade podozrenia na ochorenie  (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
 
Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 – 23.9.

 
Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby, ktoré:


 mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,


 mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,


 boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút


 mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),


 sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19,  a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého

 

Prílohy


Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka


Vyhlásenie zákonného zástupcu