top of page
 • Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy?
  Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí na nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ a inom verejne dostupnom mieste
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ?
  Žiadosti o prijatie dieťaťa do našej materskej školy prijímame v čase zápisu. Podmienky prijatia oznamujeme aj formou oznamu na vchode do materskej školy a na stránke školy. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka, do 30 dní odo dňa podania žiadosti
 • Je podmienkou prijatia trvalé bydlisko v spádovej oblasti MŠ?
  Trvalé bydlisko nie je podmienkou prijatia
 • Prevádzka materskej školy?
  Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:00 do 17:00 hod
 • Odpustenie príspevku?
  Je možné len v prípade, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov a to preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie). Ostatné výnimky sú uvedené v školskom poriadku
 • Aké krúžky poskytuje škola?
  Na našej materskej škole sa ponúkame krúžok : anglický jazyk, keramika

​Často kladené otázky

bottom of page