top of page

História materskej školy

Materská škola na ulici Hronská 7 v Košiciach je účelová dvojposchodová budova nachádzajúca sa na
najväčšom sídlisku Košíc - Terasa. Zriaďovateľom je Mesto Košice. Otvorená bola 6.4.1965 s kapacitou
pre 120 detí. Postupnými legislatívnymi zmenami táto kapacita klesla na terajších 95 detí.

Zameranie materskej školy

Výber názvu „Nezábudka“ pre ŠkVP vyplynul zo symboliky romantického a nežného kvetu, ktorého označenie pripomína nezabúdať. Vraví sa, že nezábudka je symbolom domova a rodiny. Našou snahou je vytvoriť deťom rodinné prostredie a naplniť ich potreby a túžby po hre, poznaní, pohybe, sebarealizácii a potrebe sociálneho kontaktu s rovesníkmi. Preto nezabudnuteľné zážitky z našej materskej školy nech sú spomienkou na prežité detstvo a jeho neopakovateľné čaro. Autor nižšie citovaného motta len potvrdzuje pravdivosť a dôležitosť inštitúcie, ktorou je materská škola.

Motto:
Na dobrom začiatku všetko záleží
J. A. Komenský

Pre pravdivé naplnenie motta sa zameriame v rámci našich podmienok s ohľadom na vybaveniematerskej školy – didaktickou a IKT technikou, učebnými pomôckami, podmienkami v školskejzáhrade, možnosťami spolupráce a pod. – na utváranie predpokladov ďalšieho vzdelávania, a to na tvorivé rozvíjanie dieťaťa v každodenných aktivitách. Na pomoc deťom formovať svoju vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie tak, aby získali základ, ktorý im prinesie potešenie zo vzdelávania.

Naše ciele

„Dopravná školička“

 • aktivity zamerať na využitie plochy detského dopravného ihriska, ktoré má materská škola vybudované v areáli MŠ. Tieto možnosti využívať v priebehu školského roka a v rámci sezónnych činnosti – pripravovať deti na život v cestnej premávke a k dopravnej disciplíne

 • spolupráca s Políciou (besedy), Kolobežkiáda, súťaže 

Slušná školička

 

 

 • Vytvárať a snažiť sa udržiavať pozitívnu klímu v triede

 • Hrové a učebné prostredie vytvárať tak aby podnecovalo a podporovalo rozvoj osobnost dieťaťa

 • Využívať moderné trendy v oblasti výchovy a predprimárneho vzdelávania

 • rôzne kultúrne podujatia a aktivity, súťaže, vystúpenia, akadémie, tvorivé dielne

Rodinná školička

 

 • cieľavedome a systematický posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám

 • stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí smerom k získavaniu schopnosti navzájom sa rešpektovať

 • prostredníctvom aktivít rozvíjať spoluprácu s rodičmi a verejnosťou,

Enviro školička

 

 • uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať možnosti získavania reálnych skúseností o živej a neživej prírode

 • pomáhať deťom pri vytváraní pozitívnych vzorov súvisiacich s ochranou prírody

 • spolupráca s Kositom, projekt „ Eko rok“

Múdra školička

 • Cieľom je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne, ako základu na školské vzdelanie v základných školách a na život v spoločnosti.

 • Využívať všetky metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky na identifikáciu vývinových a individuálnych charakteristík pri nástupe dieťaťa do MŠ a pri odchode do ZŠ

 • spolupráca so školskou psychologičkou, spolupráca so ZŠ

Zdravá školička

 • zamerať progresívne telovýchovné prostriedky na upevňovanie fyzického zdravia a rozvoj pohybových schopností detí aj v externých podmienkach pri pobyte vonku

 • cielene zaraďovať v priebehu dňa aktivity primárnej prevencie porúch pohybového aparátu, civilizačných ochorení vrátane obezity a duševného zdravia

 • detský maratón, olympiáda (letná, zimná), kurz plávania, kurz korčuľovania, Zumba,turistické vychádzky, výlety, využívanie prvkov „Jógy“

bottom of page