top of page

Novinky

Spádové ulice materskej školy Hronská 7

Zápis do materskej školy Hronská 7 na školský rok 2023/2024

Dňa 15.12.2022 bolo na MZ schválené VZN č. 237, ktorým sa zmenila výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa na sumu 40 € mesačne. Ostatné podmienky odpustenia alebo zníženia príspevku sa nezmenili.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa vo výške 2,30€/deň. Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí v MŠ je 5,00€/mesiac. 

Dňa 30.8.2022 (Utorok) o 16:00 hod vo vestibule materskej školy sa uskutoční stretnutie rodičov novoprijatých detí

bottom of page