Novinky

Od pondelka 3.5.2021 bez preukazovania sa testom

V zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 osoby pri vstupe do objektu/areálu školy alebo
školského zariadenia v červených (2. stupeň varovania) a ružových (1. stupeň varovania) okresoch sa nemusia
preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

OZNAM

na základe  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice:
     1.a) materských školách,

          b) základných školách na prvom stupni,

          c) základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

  1. obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,

  2. obnovuje prevádzku
    - školských klubov detí,
    - zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode;

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Oznam o zmene poplatkov

MZ Košice, uznesením č. 565 z 8. februára 2021, čl. I. Všeobecné
záväzné nariadenie mesta Košice č. 103, upravuje výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia, ktorých je
zriaďovateľom je mesto Košice, takto :

- za pobyt dieťaťa v MŠ uhradí zákonný zástupca mesačne na jedno
dieťa sumu : 20,00 €.
- príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Prísdpevok bude zákonný zástupca dieťaťa uhrádzať od 1.apríla 2021.

Vianočné prázdniny 

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že od 21.12.2020 (Pondelok) do 8.1.2021 (Piatok) je materská škola zatvorená. Nástup do MŠ je 11.1.2021 (Pondelok)

Psychologické poradenstvo

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia.

Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila.