top of page

Novinky

Dňa 15.12.2022 bolo na MZ schválené VZN č. 237, ktorým sa zmenila výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa na sumu 40 € mesačne. Ostatné podmienky odpustenia alebo zníženia príspevku sa nezmenili.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa vo výške 2,30€/deň. Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí v MŠ je 5,00€/mesiac. 

Dňa 30.8.2022 (Utorok) o 16:00 hod vo vestibule materskej školy sa uskutoční stretnutie rodičov novoprijatých detí

bottom of page