top of page

Zápis do ZŠ

ZÁPIS DO ZŠ BUDE PREBIEHAŤ  V OBDOBÍ OD 15.4. do 30.4.2020 

Mesto Košice určilo nasledovné termíny zápisov:

16. apríla a 17. apríla 2020 od 14,00 hod. do 18,00 hod.
18. apríla 2020 od 8,00 hod. do 12,00 hod.

 

  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

 

  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

 

  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020

 

  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Depistáž školskej pripravenosti bude už iba individuálne u tých detí u ktorých je predpoklad
odkladu povinnej školskej dochádzky. Viac informácií a telefónne číslo na p.psychologičku
dostanete u riaditeľky školy
.

bottom of page