top of page

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo MŠ Hronská 7 v Košiciach Vám oznamuje termín a podmienky zápisu detí do MŠ na školský rok 2021/2022


Termín podávania žiadostí : od 03.05.2021 do 05.05.2021
pondelok: 03.05.2021 - 8,00 hod. do 13,00 hod
utorok: 04.05.2021 - 12,00 hod. do 16,00 hod.
streda: 05.05.2021 - 10,00 hod. do 15,00 hod.


Miesto konania zápisu:

Materská škola Hronská 7, Košice – riaditeľňa školy

Podmienky prijatia:

  • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.

  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. 

  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska /resp. spádovej oblasti, ktorú určí zriaďovateľ školy MMK mesto Košice /ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  • Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska / spádovej oblasti/ 

  • Deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, 

  • Deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku, 

  • Výnimočne  deti od dvoch rokov veku


UPOZORNENIE 
1. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní 
2. Zákonným zástupcom bude rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do 15.júna zaslané doporučene poštou, prípadne bude vydané osobne. Teší nás, ak ste si vybrali pre vaše dieťa našu materskú školu


Spôsob podávania žiadostí:

Ďakujeme, veríme že v tejto náročnej situácii zvládneme aj tento zápis.

Informácia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie:

Nariadenie o spádových materských školách:

Spád Materskej školy Hronská 7, Košice pre deti na povinne predprimárne vzdelávanie tvoria ulice:

Hronská, Ľudová, Popradská, Brigádnická, Pokroku, Pokroku, Slobody, Výstavby, Aničkin Park, Trieda SNP, Ružínska, Jantárové nám., Rubínová, Topasová, Smaragdová, Opálová, Čsl. odboja, Obrody, Diamantová

bottom of page