top of page

Odpustenie školného

Príspevky rodičov na činnosť MŠ, ŠKD a CVČ

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného
zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v
školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do
odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania
v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať

• príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
• príspevok na činnosť školského klubu detí,
• príspevok na činnosť centra voľného času,

• rodičovský príspevok

bottom of page