top of page

Denný poriadok

​Čas          Činnosť

6:00

Schádzanie detí
Hry a hrové činnosti podľa voľby detí - individuálne, skupinové, spoločné hry
Ranný kruh
Zdravotné cvičenie

9:00

Osobná hygiena, desiata
Vzdelávacie aktivity - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, výtvarnej, hudobno - pohybovej, dramatickej, grafomotorickej oblasti
Pobyt vonku - vychádzka, hry v záhrade - pohybové, so spevom, s náčiním, na náradí, hry v piesku

12:00

Osobná hygiena, obed
Osobná hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok
Relaxačné cvičenia

15:00

Do 17:00

Osobná hygiena, olovrant

Hry a hrové činnosti detí
Krúžková činnosť, odchod domov

PDF s polplatkami si môžete stiahnut tu

bottom of page