top of page

Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy na školský rok 2022/2023


   Riaditeľstvo MŠ Hronská 7 v Košiciach Vám oznamuje termín a podmienky zápisu detí  do MŠ na školský rok 2022/2023 

Termín podávania žiadostí : od 02.05.2022 do 04.05.2022

 • pondelok:  02.05.2022     -    8,00 hod. do 12,00 hod  

 • utorok:       03.05.2022     -  12,00 hod. do 16,00 hod.

 • streda:     04.05.2022     -  10,00 hod. do 15,00 hod.

Miesto konania zápisu: Materská škola Hronská 7, Košice    –  riaditeľňa školy


Podmienky prijatia:

 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska /resp. spádovej oblasti, ktorú určil zriaďovateľ školy MMK mesto Košice /ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska / spádovej oblasti/

 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

 • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku,

 • výnimočne  deti od dvoch rokov veku 

UPOZORNENIE 

 • Žiadosť sa podáva - osobne, mailom oskenovaná žiadosť: hronska7@netkosice.skpoštou: Hronská 7, 04011, Košice

 • Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy  predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

 • Vyžaduje sa, aby žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy bola podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami ako prejav spoločnej vôle oboch rodičov. Tlačivo žiadosti si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky MŠ, alebo stiahnuť  na webovom sídle školy v sekcii Dokumenty/Formuláre

 • Zákonným zástupcom bude rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do 15.júna zaslané doporučene poštou, prípadne bude vydané osobne.

 • Spádové oblasti ...tu k nahliadnutiu

      Teší nás, ak ste si vybrali pre Vaše dieťa našu materskú školu

bottom of page