Dotacia na stravu

Oznamujeme rodičom, že sa od 1.8.2021, v zmysle zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ukončuje plošné poskytovanie dotácie na stravu  deťom, ktoré majú rok pred nástupom do základnej školy (povinné predprimárne vzdelávanie).

 

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia  na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:


1. dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR.


2. každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, kde je najmenej 50% detí v HN


3. doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovŕšili 6 rokov a ešte nedovŕšili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ alebo ZŠ a  žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil).


Upozorňujeme, že ak by si rodič v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia ( trestný čin podvodu podľa § 221 z. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a má povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa  ako dotáciu na stravu.

Čestné vyhlásenie si môžete stiahnut tu:

Obedy zadarmo: