top of page

Uvoľnenie opatrení

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení sa od 15.6.2020 mení organizácia v materských školách. Na webovom sídle MŠVVaŠ SR sú uverejnené rozhodnutia ministra a organizačné pokyny:

 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-zakladne-skoly-centra-volneho-casu-a-zakladne-umelecke-skoly-9-6-2020/

 

Vzhľadom k tomu, že od 15.6.2020 nebudú obmedzené počty detí v triedach, je možné umiestniť deti rodičov, ktorým doteraz nebolo vyhovené z kapacitných dôvodov.

 

Čas prevádzky materskej školy je od 6:30 hod. do 16:30 hod. v rozsahu max. 10 hodín

Schádzanie detí je od 6:30 do 8:00hod

 

Harmonogram prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v mesiacoch júlaugust Vám oznámime v pondelok 15.6.2020

bottom of page