top of page

Obnovenie prezenčnej formy vzdelávania pre všetky deti od 1.3.2021

Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ od

 

1.3.2021 obnovuje školské vyučovanie:

1. materských školách

b) základných školách

na prvom stupni


2. obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých

školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy

okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj


3. obnovuje prevádzku


a) školských klubov detí,


b) zariadení školského stravovania

pre deti a žiakov škôl

uvedených v prvom bode

 

TESTOVANIE

zabezpečilo Mesto Košice v jednotlivých Základných školách. V zmysle pokynov Ministerstva školstva (v nadväznosti na Uznesenie vlády č.77/2021, vyhlášku ÚVZ SR č. 47/2021 a COVID AUTOMATU), aby deti mohli prísť do školy za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali podmienku testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti. Uvedená podmienka sa vzťahuje aj na všetkých zamestnancov školy.

MŠ Hronská 7 má pridelené mobilné odberné miesto (MOM) v ZŠ Slobody
Testovať sa bude

26.2.2021 od 14:00 – 18:00 hod. /piatok/

27.2.2021 od 9:00 – 16:00 hod /sobota/

V tieto dni bude v uvedenom MOM testovanie iba pre zamestnancov a jedného zákonného zástupcu/rodiča/ zo ZŠ Slobody,

MŠ Hronská – NEBUDE URČENÉ PRE VEREJNOSŤ Otestovať sa v tomto MOM je možnosť, nie povinnosť – zamestnanci a rodičia

môžu využiť aj súkromné MOM, nesmú však ísť na inú ZŠ, ako majú určenú

 

Nástup 1.3.2021

Ráno: učiteľke odovzdať podpísané čestné vyhlásenie /bezinfekčnosť/ preukázanie sa negatívnym testom, alebo výnimkou


Každý rodič, ktorý donesie dieťa do MŠ, musí vypísať čestné vyhlásenie a preukázať sa platným negatívnym testom (stačí k nahliadnutiu sms), alebo platnou výnimkou. Dátum testu poznačí p.učiteľka do čestného vyhlásenia. Pokiaľ v pondelok príde s dieťaťom mamka a predloží čestné vyhlásenie a k nahliadnutiu výsledok testu resp. doklad o výnimke a poobede alebo iný deň v týždni príde otec, musí znova vypísať za seba čestné vyhlásenie a preukázať sa testom resp. výnimkou. Do budovy MŠ môže vodiť a vyberať dieťa iba otestovaný resp. s výnimkou rodič alebo otestovaná resp. s výnimkou ním splnomocnená osoba (súrodenec, babka, dedko, teta, ujo... – tí, ktorí sú v splnomocnení).

 

T.z., že aj keď podmienkou MŠVVaŠ SR je otestovaný 1 zákonný zástupca, ak ho budú chcieť nosiť a vyberať obaja rodičia, musia byť otestovaní obaja (ale iba 1 má možnosť využiť MOM v ZŠ Slobody)

VYHLÁSENIE O BEZINFEČNOSTI

Okrem čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti , ktoré podpisuje zákonný zástupca za seba, musí vypísať aj klasické vyhlásenie o bezinfekčnosti za dieťa – to ktoré vypisuje pri neprítomnosti dlhšej ako 3 dni.

OBDOBIE OD 1.3.2021 DO 19.3.2021
Na základe uznesenia vlády č. 77/2021 a vyhlášky ÚVZ SR č. 47, má do budovy umožnený vstup iba osoba s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, alebo s platnou výnimkou z testovania. V zmysle uvedeného musíme u rodičov testy kontrolovať 1x do týždňa, vždy v pondelok ráno.

bottom of page